Què oferim

Serveis de distribució, venda i aplicació de productes agrícoles, tant ecològics com convencionals de:

– Fitosanitaris, fito-fortificants, desinfectants, adobs, llavors, etc..
– Serveis d’emparrats per vinya i oliveres, sistemes de reg, venda i plantació de ceps, etc..
– Serveis integrals de assessorament, gestió, i conservació de finques agrícoles.
– Treballs de manteniment i adequació agrícoles.
– Assessorament tècnic en gestions i aplicacions de jardineria.