Products | Agronec'89

Tots els productes

Serveis de distribució, venda i aplicació de productes agrícoles, tant ecològics com convencionals de:

- Fitosanitaris, fito-fortificants, desinfectants, adobs, llavors, etc..
- Serveis d’emparrats per vinya i oliveres, sistemes de reg, venda i plantació de ceps, etc..
- Serveis integrals de assessorament, gestió, i conservació de finques agrícoles.
- Treballs de manteniment i adequació agrícoles.
- Assessorament tècnic en gestions i aplicacions de jardineria.